Byte av skola inför ny termin - ansökan

LÄS MER

Skolbytesperioden för ansökan om byte till höstterminen 2024 är öppen från 20 maj till 2 juni

 

Ansökan om byte av skola inför ny termin

Du kan ansöka om skolbyte för ditt barn oavsett vilken årskurs ditt barn går i. Om ditt barn inte kan erbjudas plats på önskad skola kvarstår platsen på den skola ditt barn går.

För dig som vill byta till en kommunal skola i Laholms kommun erbjuds skolbytesperioder två gånger per läsår. Bytet avser skolstart nästkommande termin. Samtliga ansökningar handläggs efter sista ansökningsdagen. Ansökningarna hanteras samtidigt för att det ska vara en rättssäker process där alla sökande ges samma förutsättningar. En ansökan om skolbyte är bindande. Det innebär att det inte är möjligt att ångra sig om eleven får en ny skolplacering.

Om det finns två vårdnadshavare är ansökan om skolbyte gemensamt och ni båda behöver ha möjlighet att logga in i e-tjänsten.

När skolvalsperioden är slut kan eventuella lediga platser på önskad skola erbjudas. Urvalet sker då utifrån följande kriterier: 

  1. Upptagningsområde
  2. Syskonförtur
  3. Relativ närhetsprincip

Så snart beslut om skolbyten är klara får du besked i e-tjänsten. Observera! Tänk på att kolla din skräppost då svaret kan hamna där.

Om ditt barn ska byta fritidshem ska ansökan göras efter ni har fått besked om byte av skola.

Kontakta handläggaren
Telefon: 0430-154 40 
Telefontid: vardagar kl. 11-12

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med denna e-tjänst. Personuppgifterna behandlas för att utföra de uppgifter som enligt skollagen ska göras av den kommunala nämnden inom skolväsendet. Häri ingår elevs rätt till skolskjuts. Utbildningsnämnden kan inte säkerställa denna rättighet om inte personuppgifter lämnas i denna e-tjänst. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. Informationen i denna ansökan gallras ur e-tjänsten efter utgången av det läsår ansökan gäller. Efter detta förvaras ansökningar och beslut i kommunens diarium (Ciceron), samt efter 4 år i kommunens centralarkiv för slutförvaring.     

Inom Utbildningsnämnden förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos Utbildningsnämnden har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlig sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling. Vad gäller behandling av personuppgifter kan du läsa mer på www.laholm.se/gdpr. Du kan även vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud eller  Integritetsskyddsmyndigheten | IMY om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtas.   -

 

 

Frågor om e-tjänsten

Maria Klemner
maria.klemner@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation