Ansökan om ersättning för dagliga resor i gymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om resekort eller kontantersättning för dagliga resor fram och tillbaka till gymnasieskola och gymnasiesärskola. Ansökan görs av vårdnadshavare eller myndig elev.

De här villkoren ska vara uppfyllda för att vara berättigad till resekort eller kontantersättning:

 • eleven är folkbokförd i Laholms kommun och
 • studerar på heltid på en gymnasial utbildning och 
 • kurslängden är minst tre sammanhängande veckor
 • avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan är mer än sex kilometer
 • eleven har inte inackorderingsbidrag, varken från kommunen eller CSN

Dessa begränsningar gäller:

 • resekort eller kontantersättning beviljas längst till och med vårterminen det kalenderår eleven fyller 20 år och
 • utgår inte vid växelvis boende

Du kan eventuellt också ansöka utifrån särskilda skäl som styrks i ansökan. Dessa beslut tas av rektor på Osbecksgymnasiet. 

 • För att garantera resekort/biljett från skolstart ska ansökan vara inkommen senast den 1 augusti. 
 • Ansökan för kontantersättning ska vara inkommen senast den 15 oktober respektive den 15 mars för den termin som ansökan avser.
 • Ansökan görs för ett läsår i taget.

Som färdbevis på kollektivt färdmedel tilldelas eleven ett resekort på Hallandstrafiken eller Skånetrafiken. Kortet gäller för obegränsat antal resor med tåg och buss under vardagar och lovdagar, gäller ej under jul- och sommarlov. Inom Region Halland delas kortet ut på respektive skola som mottagit eleven. Elever på skolor utanför regionen hämtar kortet på Osbecksgymnasiet, förutom elever i Skåne (ej Båstad) som får kortet hemskickat till sin folkbokföringsadress.

OBSERVERA ATT UTDELAT RESEKORT BEHÅLLS UNDER HELA GYMNASIETIDEN OCH EN DIGITAL BILJETT SKICKAS UT TILL KORTET INFÖR VARJE LÄSÅR.

Eleven kan ansöka om kontantersättning när det inte finns tåg- eller bussförbindelse mellan folkbokföringsadressen och skolan eller där särskilda skäl kan styrkas. Utbetalning görs månadsvis med 600 kr, september-maj.

Elev som beviljats resekort/kontantersättning är skyldig att omgående anmäla till sin skola/hemkommun om något av följande inträffar:

 • eleven avbryter studierna
 • eleven minskar sin studieomfattning från heltid till deltid
 • eleven ändrar sin folkbokföringsadress

Den som felaktigt fått ersättning är skyldig att genast återbetala beloppet. Den som medvetet lämnar felaktiga uppgifter i sin ansökan kan förlora sin rätt till bidrag/ersättning.

Kultur och utvecklingsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med denna e-tjänst. Personuppgifterna behandlas för att utföra de uppgifter som enligt studiestödslagen ska göras av den kommunala nämnden inom skolväsendet. Häri ingår elevs rätt till ersättning för dagliga resor. Kultur och utvecklingsförvaltningen kan inte säkerställa denna rättighet om inte personuppgifter lämnas i denna e-tjänst. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. Informationen i denna ansökan gallras ur e-tjänsten efter utgången av det läsår ansökan gäller. Efter detta förvaras ansökningar och beslut i kommunens diarium (Ciceron), samt efter 4 år i kommunens centralarkiv för slutförvaring.     

Inom Kultur och utvecklingsförvaltningen förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos Kultur och utvecklingsförvaltningen har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlig sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling. Vad gäller behandling av personuppgifter kan du läsa mer på www.laholm.se/gdpr. Du kan även vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud eller  Integritetsskyddsmyndigheten | IMY om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtas.   


 

 

Frågor om e-tjänsten

Annika Nyberg
annika.nyberg@laholm.se
0703201737

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utvecklingsnämnden
kultur.och.utvecklingsnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Elev folkbokförd i kommunen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa