Dagliga resor i gymnasiet - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om skolbiljett eller kontantersättning för dagliga resor i  gymnasiet. Ansökan görs av vårdnadshavare eller myndig elev. Ansökan görs inför varje nytt läsår. 
På Laholm.se kan du läsa mer om Skolbiljett och Kontantersättning

Skolbiljett

  • För att garantera skolbiljett från skolstart ska du göra ansökan senast den 1 augusti. 

Kontantersättning

  1. Ansökan för höstterminen ska du göra senast den 1 oktober och gäller även för vårterminen. 
  2. Ansökan för vårterminen behöver endast göras om du inte gjort ansökan enligt punkt 1. Denna ansökan gäller då endast för vårterminen och görs senast 1 mars.

    Utbetalning görs månadsvis, september - maj med 700:-/månad.

Har du beviljats ersättning för elevresor eller inackorderingsbidrag är du skyldig att omgående anmäla till din skola/hemkommun om något av följande inträffar:

  • Du byter eller avbryter studierna
  • Du minskar din studieomfattning från heltid till deltid
  • Du ändrar din folkbokföringsadress

Den som felaktigt erhållit ersättning för elevresor eller inackorderingsbidrag är skyldig att genast återbetala beloppet. Den som medvetet lämnar felaktiga uppgifter eller inte informera kommunen om förändrade förhållanden, kan förlora sin rätt till ersättningen.

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med denna e-tjänst. Personuppgifterna behandlas av utbildningsnämnden för att utföra de uppgifter som enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Häri ingår elevs rätt till ersättning för dagliga resor till sin gymnasieutbildning. Utbildningsnämnden kan inte säkerställa denna rättighet om inte personuppgifter lämnas i denna e-tjänst. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. Informationen i denna ansökan gallras ur e-tjänsten efter utgången av det läsår ansökan gäller. Efter detta förvaras ansökningar och beslut i kommunens diarium (Ciceron), samt efter 4 år i kommunens centralarkiv för slutförvaring.     

Inom utbildningsnämnden förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos utbildningsnämnden har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlig sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling. Du kan vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud eller  Integritetsskyddsmyndigheten | IMY om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtas.   


 

 

Frågor om e-tjänsten

Administratör reseersättning
reseersattning@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Elev folkbokförd i kommunen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa