Ansökan om resekort - dagliga resor gymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
  • Denna e-tjänst används vid ansökan om resekort för dagliga resor fram och tillbaka till gymnasieskola och gymnasiesärskola.
  • För att ha rätt till resekort måste avståndet mellan skolan och folkbokföringsadressen vara 6 km eller längre.  
  • Ansökan görs av elev eller vårdnadshavare. 
  • I mycket särskilda fall kan rektorn på Osbecksgymnasiet bevilja resekort för elev som har 3-6 km mellan sin folkbokföringsadress och Osbecksgymnasiet.
  • Ansökan gör du här: https://e-tjanster.laholm.se/ansokan_sarskilda_skal 
  • Särskilda skäl behöver anges

Mer utförlig information om rätten till resekort finns på sidan Resa och inackordering - Laholm

  • För att garantera resekort från skolstart ska ansökan vara inkommen senast den 1 augusti. 
  • Ansökan görs för ett läsår i taget.

Kultur- och utvecklingsnämnden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med denna e-tjänst. Personuppgifterna behandlas för att utföra de uppgifter som enligt studiestödslagen ska göras av den kommunala nämnden inom skolväsendet. Häri ingår elevs rätt till ersättning för dagliga resor. Kultur- och utvecklingsnämnden kan inte säkerställa denna rättighet om inte personuppgifter lämnas i denna e-tjänst. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen.

Inom Kultur- och utvecklingsnämnden förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos Kultur- och utvecklingsnämnden har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlig sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling. Vad gäller behandling av personuppgifter kan du läsa mer på www.laholm.se/gdpr. Du kan även vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud eller  Integritetsskyddsmyndigheten | IMY om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtas.   


 

 

Frågor om e-tjänsten

Annika Nyberg
annika.nyberg@laholm.se
0703201737

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utvecklingsnämnden
kultur.och.utvecklingsnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Elev folkbokförd i kommunen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa