Dagliga resor i gymnasiet - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om resekort eller kontantersättning för dagliga resor fram och tillbaka till gymnasieskola och gymnasiesärskola. Ansökan görs av vårdnadshavare eller myndig elev.

De här villkoren ska vara uppfyllda för att vara berättigad till skolbiljett eller kontantersättning:

 • eleven är folkbokförd i Laholms kommun och
 • studerar på heltid på en gymnasial utbildning och 
 • kurslängden är minst tre sammanhängande veckor
 • avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan är mer än sex kilometer
 • eleven har inte inackorderingsbidrag, varken från kommunen eller CSN

Dessa begränsningar gäller:

 • skolbiljett eller kontantersättning beviljas längst till och med vårterminen det kalenderår eleven fyller 20 år.

Du kan eventuellt också ansöka utifrån särskilda skäl som styrks i ansökan. Dessa beslut tas av rektor på Osbecksgymnasiet. 

 • För att garantera resekort/biljett från skolstart ska ansökan vara inkommen senast den 1 augusti. 
 • Ansökan för kontantersättning ska vara inkommen senast den 15 oktober respektive den 15 mars för den termin som ansökan avser.
 • Ansökan görs för ett läsår i taget.

Använd i första hand Hallandstrafikens mobilapp

För dig som får skolbiljett är det enklast att använda mobilappen ”Hallandstrafiken”. Där ser du din biljett när du har registrerat ditt mobilnummer i appen och skolan har lagt in ditt nummer i systemet.

Kan du inte använda appen finns det möjlighet att välja plastkort.

 

Skolbiljetten gäller:

 • för resor klockan 4-20 på vardagar under terminen höstterminen 2023: 14 augusti – 22 december
  vårterminen 2024: 8 januari – 14 juni
 • inte på några lov
 • längst till och med vårterminen det år du fyller 20
 • för Hallandstrafikens kollektivtrafik inom Laholms kommun

 

Studier i annan kommun

Studerar du på en skola i Halland utanför Laholms kommun gäller skolbiljetten i Hallandstrafikens alla åtta zoner.

Studerar du på en skola i ett annat län ges dubbla skolbiljetter, en med giltighet i Laholms kommun och en med giltighet i grannlänet.

Elever på Osbecksgymnasiet får sitt plastkort första skoldagen.

Elever på skolor utanför kommunen hämtar sitt plastkort i receptionen på Osbecksgymnasiet, Skottegränd 3, Laholm.

Utdelat plastkort behålls under hela gymnasietiden men ansökan måste göras inför varje läsår.

Eleven kan ansöka om kontantersättning när det inte finns tåg- eller bussförbindelse mellan folkbokföringsadressen och skolan eller där särskilda skäl kan styrkas. Utbetalning görs månadsvis med 600 kr, september-maj.

Elev som beviljats resekort/kontantersättning är skyldig att omgående anmäla till sin skola/hemkommun om något av följande inträffar:

 • eleven avbryter studierna
 • eleven minskar sin studieomfattning från heltid till deltid
 • eleven ändrar sin folkbokföringsadress

Den som felaktigt fått ersättning är skyldig att genast återbetala beloppet. Den som medvetet lämnar felaktiga uppgifter i sin ansökan kan förlora sin rätt till bidrag/ersättning.

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med denna e-tjänst. Personuppgifterna behandlas av utbildningsnämnden för att utföra de uppgifter som enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Häri ingår elevs rätt till ersättning för dagliga resor till sin gymnasieutbildning. Utbildningsnämnden kan inte säkerställa denna rättighet om inte personuppgifter lämnas i denna e-tjänst. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. Informationen i denna ansökan gallras ur e-tjänsten efter utgången av det läsår ansökan gäller. Efter detta förvaras ansökningar och beslut i kommunens diarium (Ciceron), samt efter 4 år i kommunens centralarkiv för slutförvaring.     

Inom utbildningsnämnden förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos utbildningsnämnden har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlig sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling. Du kan vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud eller  Integritetsskyddsmyndigheten | IMY om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtas.   


 

 

Frågor om e-tjänsten

Administratör reseersättning
reseersattning@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Elev folkbokförd i kommunen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa