Inackorderingsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om inackorderingsbidrag om du på grund av lång resväg till gymnasiet måste inackordera dig på skolorten.  Ansökan görs av vårdnadshavare eller myndig elev. Ansökan görs inför varje nytt läsår.

Du kan ansöka om inackorderingsbidrag om du:

 • studerar heltid på en skola med offentlig huvudman
 • behöver bo på skolorten på grund av lång och besvärlig väg
 • resvägen överstiger 50 kilometer enkel resa mellan din folkbokföringsadress och skola, eller restiden är minst tre timmar per da
 • är förstahandsmottagen, det vill säga att utbildningen inte finns i Laholm eller inom samverkansavtal Halland eller samverkansavtal Båstad, eller har sökt utbildning med riksintag
   
 • du får inte ha skolbiljett beviljad av kommunen
 • stödet beviljas längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
 1. Ansökan för höstterminen ska du göra senast den 1 oktober och gäller även för vårterminen. 
 2. Ansökan för vårterminen behöver endast göras om du inte gjort ansökan enligt punkt 1. Denna ansökan gäller då endast för vårterminen och görs senast 1 mars.

  Utbetalning görs månadsvis, september - maj. 

OBS: Vid flytt eller avbrutna studier är du som elev eller vårdnadshavare skyldig att meddela Laholms kommun.

 

 

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med denna e-tjänst. Personuppgifterna behandlas av utbildningsnämnden för att utföra de uppgifter som enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Häri ingår elevs rätt till ersättning för dagliga resor till sin gymnasieutbildning. Utbildningsnämnden kan inte säkerställa denna rättighet om inte personuppgifter lämnas i denna e-tjänst. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. Informationen i denna ansökan gallras ur e-tjänsten efter utgången av det läsår ansökan gäller. Efter detta förvaras ansökningar och beslut i kommunens diarium (Ciceron), samt efter 4 år i kommunens centralarkiv för slutförvaring.     

Inom utbildningsnämnden förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos utbildningsnämnden har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlig sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling. Du kan vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud eller  Integritetsskyddsmyndigheten | IMY om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtas.   

 

Frågor om e-tjänsten

Administratör reseersättning
reseersattning@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa