Skolval till förskoleklass (F-klass)

LÄS MER

Val av skola och skolplacering 

 • Inför skolvalet reserverar kommunen en plats på den skola eleven tillhör utifrån folkbokföringsadress och upptagningsområde. 
 • Information om anvisad skola skickas via vanligt brev till dig som är vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass.
 • Brevet innehåller länk till e-tjänsten.
 • Om det finns två vårdnadshavare är beslutet om skolval gemensamt och ni båda behöver ha möjlighet att logga in i e-tjänsten.
 • I e-tjänsten har du möjlighet att 
  • välja den skola som anvisats i brevet eller
  • ange den fristående skola eller annan kommuns skola barnet fått plats på eller
  • ange önskemål om annan kommunal skola i Laholm.
 • För att kommunen ska kunna erbjuda plats på annan kommunal skola än den anvisade behöver det finnas lediga platser på den önskade skolan. När skolvalsperioden är slut och elever som tillhör skolans upptagningsområde har placerats kan eventuella lediga platser erbjudas. Urvalet till den önskade skolan sker då utifrån följande kriterier: 
  1. syskonförtur
  2. relativ närhetsprincip
 • Om det inte går att erbjuda en plats på önskad skola placeras eleven på den anvisade skolan. 
 • Om det inte görs ett aktivt val placerar kommunen eleven på den anvisade skolan.
   
 • Så snart skolplaceringarna är klara får du besked i e-tjänsten om vilken skola ditt barn fått plats på. Observera! Tänk på att kolla din skräppost då svaret kan hamna där.
 • Om det finns två vårdnadshavare måste den ena vårdnadshavaren göra skolvalet och den andra vårdnadshavaren godkänna eller avböja det.
 • Om den ena vårdnadshavaren inte godkänt skolvalet när skolvalsperioden är slut placerar kommunen eleven på den anvisade skolan.
 • Om vårdnadshavarna inte är överens om vilken skola de önskar att barnet ska gå på när skolvalsperioden är slut placerar kommunen eleven på den anvisade skolan. 

För Glänningeskolan och Parkskolan, belägna i Laholms tätort, varierar respektive skolas upptagningsområde inför varje nytt läsår. Indelningen av upptagningsområdena beslutas gemensamt av de båda skolornas rektorer på delegation av utbildningsnämnden. Upptagningsområdena beslutas utifrån följande kriterier:

 • antal barn till förskoleklassen
 • organisation och ekonomiska förutsättningar för skolorna
 • indelning av bostadsområden för att öka skolornas mångfald
 • en beredskap för nyinflyttade elever

Information om ansökningarna finns via länkarna här nedan. Om ni önskat annan skola än den anvisade ska ansökan göras efter det att ni fått besked om vilken skola barnet fått plats på.

Kontakta handläggaren
Telefon: 0430-154 40 
Telefontid: vardagar kl. 11-12

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med denna e-tjänst. Personuppgifterna behandlas för att utföra de uppgifter som enligt skollagen ska göras av den kommunala nämnden inom skolväsendet. Häri ingår elevs rätt till skolskjuts. Utbildningsnämnden kan inte säkerställa denna rättighet om inte personuppgifter lämnas i denna e-tjänst. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. Informationen i denna ansökan gallras ur e-tjänsten efter utgången av det läsår ansökan gäller. Efter detta förvaras ansökningar och beslut i kommunens diarium (Ciceron), samt efter 4 år i kommunens centralarkiv för slutförvaring.     

Inom Utbildningsnämnden förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos Utbildningsnämnden har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlig sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling. Vad gäller behandling av personuppgifter kan du läsa mer på www.laholm.se/gdpr. Du kan även vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud eller  Integritetsskyddsmyndigheten | IMY om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtas.   -

 

 

Frågor om e-tjänsten

Maria Klemner
maria.klemner@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation