Ansökan om skolskjuts i grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts till ditt barn som går i förskoleklass och grundskola. 

Läs mer om skolskjutsregler

Skicka in ansökan senast den 20 maj för att den ska hinna behandlas innan skolan börjar. Ansökningar inkomna efter detta datum behandlas löpande.  

Ansökan gäller läsåret 2022/23.

Se också gärna:

Läsårstider 22/23.pdf

Skolskjutskartan med skolområden och skolskjutsområden

 

Ärenden i e-tjänsteplattformen gallras vid läsårets slut.

Barn- och ungdomsnämnden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med denna e-tjänst. Personuppgifterna behandlas för att utföra de uppgifter som enligt skollagen ska göras av den kommunala nämnden inom skolväsendet. Häri ingår elevs rätt till skolskjuts. Barn- och ungdomsnämnden kan inte säkerställa denna rättighet om inte personuppgifter lämnas i denna e-tjänst. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. Informationen i denna ansökan gallras ur e-tjänsten efter utgången av det läsår ansökan gäller. Efter detta förvaras ansökningar och beslut i kommunens diarium (Ciceron), samt efter 4 år i kommunens centralarkiv för slutförvaring.     

Inom barn- och ungdomsnämnden förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos barn- och ungdomsnämnden har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlig sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling. Vad gäller behandling av personuppgifter kan du läsa mer på www.laholm.se/gdpr. Du kan även vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud eller  Integritetsskyddsmyndigheten | IMY om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtas.   

 

Frågor om e-tjänsten

Veronica Johansson
veronica.johansson@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.och.ungdomnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa