Eget omhändertagande av slam eller latrin

LÄS MER

Blankett för att ansöka om att själv tömma slamavskiljare, kompostera latrin och sprida på egen fastighet.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se