Anmälan om dagvattenanläggning

LÄS MER

Blankett för ny eller ändrad dagvattenanläggning inom detaljplanelagt område.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se