Tillstånd för hantering av ämnen som kan skada mark, grundvatten och dricksvatten inom vattenskyddsområde t ex. petroleumprodukter

LÄS MER

Blankett för tillstånd inom vattenskyddsområde för tex hantering och lagring av dieselolja, eldningsolja, spillolja eller annat liknande ämne.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se