Edlevo förskola

LÄS MER

I Edlevo webb eller Edlevo app kan du:

  • besvara ett aktuellt erbjudande (gäller förskolan och fritidshemmet)
  • säga upp platsen när du inte längre behöver den (gäller förskolan och fritidshemmet)
  • ändra kontaktuppgifter (gäller förskolan och fritidshemmet)
  • lägga barnschema (gäller bara förskolan)
  • frånvaroanmäla (gäller bara förskolan)

Förskolan använder också Edlevo för att checka-in och ut barnen.

Ändring av inkomstuppgift och ansökan gör du här:  https://e-tjanster.laholm.se/forskola_fritidshem

Läs mer om avgiften här: Avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem - Laholms kommun

Denna funktion testar vi på några förskolor under julen 2023.

Instruktion

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med denna e-tjänst. Personuppgifterna behandlas för att utföra de uppgifter som enligt skollagen ska göras av den kommunala nämnden inom skolväsendet. Häri ingår elevs rätt till skolskjuts. Utbildningsnämnden kan inte säkerställa denna rättighet om inte personuppgifter lämnas i denna e-tjänst. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. Informationen i denna ansökan gallras ur e-tjänsten efter utgången av det läsår ansökan gäller. Efter detta förvaras ansökningar och beslut i kommunens diarium (Ciceron), samt efter 4 år i kommunens centralarkiv för slutförvaring.     

Inom Utbildningsnämnden förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos Utbildningsnämnden har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlig sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling. Vad gäller behandling av personuppgifter kan du läsa mer på www.laholm.se/gdpr. Du kan även vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud eller  Integritetsskyddsmyndigheten | IMY om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtas.   -

 

 

Frågor om e-tjänsten

Maria Klemner
maria.klemner@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@laholm.se